Privacy

Az into jognyilatkozatai és adatvédelmi tájékoztatója

 

I.      Alapvetés

1.     Ezen oldalakat nemzetközi szerzői jog védi, és részlegesen szabadalom alá is esnek. Bármely egyedi tartalom, grafikus logó (köztük az into logója), jelmondat (pl. a "Don’t dream it, do it!"), szöveg, kép, elrendezés vagy teljes oldal engedély nélküli használata, lemásolása, terjesztése mind büntetőjogi, mind polgárjogi felelősségre vonást vonhat maga után.

2.     Nincs garancia arra, hogy ez a weboldal teljes vagy pontos. Nem vállalunk felelősséget a weboldal használatából adódó semmilyen káros következményért. Ezenfelül nem vállalunk felelősséget az ezen oldal linkjein keresztül elérhető más weboldalak dizájnjáért és tartalmáért sem.

 

II.    Az into adatvédelmi irányelvei

1.              Az into-nál az ügyfeleink magánélete szent számunkra. Hogy biztosítsuk a kommunikációt és az into programok végrehajtását, néhány személyes adat közlése szükséges. Az adatkezeléshez Ön az adatai megadásával hozzájárulását adja.

2.              Az adatkezelés célja, jogalapja: into az adatkezelést a 2011. évi CXII. törvény (az „Adatvédelmi Törvény”)rendelkezései szerint folytatja. Into mint adatkezelő az érintett személyes adatait a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli.

3.              Az adatkezelés célja, jogalapja

3.1.         Az adatkezelés célja az ügyfelek azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

3.1.1.   into és az ügyfél közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;

3.1.2.    az ügyfelek véleményének megkérdezése a szolgáltatásokról.

4.              Az  into biztosítja, hogy csak a diákcseréhez feltétlenül szükséges információ jut el a programban résztvevő felekhez. Minden adatot bizalmasan kezelünk és csak a szükséges programkövetelményeken, illetve az into hálózaton belül használunk.

5.              Into  az ügyfelek által megadott személyes adatokat elsődlegesen az into és az ügyfele között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítéséig terjed.

6.              Az ügyfél által megadott személyes adatokat az Into közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az ügyfél előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja.

7.              A jelen tájékoztató elfogadása egyúttal az Ügyfél által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet az ügyfél írásban bármikor megtehet.

8.              Into jogosult valamennyi ügyfél részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

 

III. Személyes adatok kezelése

1.     Into tájékoztatja az ügyfeleket, hogy személyes adataikat mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.     Az ügyfelek személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, into a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

3.     Az ügyfél az into weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

4.     Az ügyfél a regisztráció során megadott és ennek alapján az into által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

5.     Into lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti a dataprotection@into-exchange.com e-mail címen.

 

IV. Személyes adatok törlése

1.     Into lehetőséget biztosít arra is, hogy az Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje a dataprotection@into-exchange.com e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet into – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül.

2.     Into tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére az Ügyfél hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti.

3.     Into felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. Az Ügyfél adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be az online felületére, into automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti.

4.     Into ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a szolgáltatása igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

V. Személyes adatok felhasználása

1. Into az Ügyfél személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

2. A szerződés megkötésével a személyes adatoknak a partnerszervezet irányába történő esetleges továbbításához az Ügyfél kifejezetten hozzájárul.

3. Into az Ügyfelekről gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

4. Amennyiben Into tudomást szerez arról, hogy az Ügyfél harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

VI. Adatbiztonság

1. Into minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak az ügyvezető jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

2. Into minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. Into megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. Az Ügyfél ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

VIII. Kapcsolat

1.Into számára fontos, hogy mit gondolnak az ügyfelek a szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel veszi, ha az Ügyfelek megosztják vele felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban.

 

IX. Online jelentkezés

 

1.     Lehetséges a csereprogramokra közvetlenül az into weboldalon keresztül jelentkezni. Az into Online Jelentkezés felületen meg kell adni az elérhetőségeket és olyan személyes adatokat, mint nyelvismeret, érdeklődési kör, táplálkozási igények, iskolai teljesítmény, külföldi tapasztalat, közösségi részvétel - ez az információ a jelentkezés kiértékeléséhez szükséges. Ezen felül szükséges lehet még úgynevezett különleges személyes adatokra, pl. esetlegesen fennálló orvosi veszélyeztetettség (pl. allergiák) esetén. Mivel nincs jogunk az egészségügyi adatok kezelésére külön beleegyezés nélkül, ezért van egy külön erre vonatkozó beleegyezési formanyomtatvány, amelyet a résztvevőnek és gondviselőjének alá kell írnia az online jelentkezés véglegesítéséhez.

2.     A jelentkezés során magadott minden adat ezután az adatbázisba kerül, további feldolgozás és a jelentkezési folyamat, illetve magának a programnak a végrehajtása során, valamint a szerződés felbontása esetén kötelező információként történő felhasználás céljából.

3.     A program befejezése után a visszatért diákok kapcsolattartási adatait felhasználjuk az élménybeszámoló találkozó és/vagy rendezvények meghívóinak elkészítéséhez.

 

X. Kapcsolatfelvételi űrlapok

 

1.     Lehetősége van arra, hogy közvetlen üzenetet küldjön az into-nak az into weboldalán található általános kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ha email-ben szeretne választ kapni, kérjük, adja meg az email-címét az űrlap kitöltésekor. Megadhatja a nevét és postacímét is, vagy a nevét és a telefonszámát.

2.     Az into az űrlapon keresztül beérkezett adatokat kizárólag az Ön kérdéseinek és javaslatainak feldolgozására használja fel, valamint arra, hogy Önnek több információval tudjon szolgálni.

3.     Kérhet egy into katalógust vagy más tájékoztató anyagot az into katalógusrendelés online felületen keresztül. Azért, hogy ezt a katalógust ki tudjuk küldeni, a résztvevő teljes nevét, címét és email-címét tárolnunk kell.

 

XI. Az into a következő adatokat tárolja:

1.     Azokat az információkat, amelyek elektronikus úton érkeztek be hozzánk az ún. Online Jelentkezési Űrlapon keresztül, a diákcsere-programra történő jelentkezés céljából. Ez többek között a következőket tartalmazza:

-Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő, nem, hobbik, érdeklődési kör, személyleírás (pl. magasság, szem-és hajszín).

-Iskolai információk: dolgozatok, eredmények, tanári értékelés.

-Orvosi jelentés, amit a kötelező vizsgálatokat, oltásokat és esetleges betegségekre vonatkozó diagnózisokat végző orvos írt alá.

2.     Az into levelezése a külföldi fogadószervezettel.

3.     A repülőútra vonatkozó információk.

4.     Az ügyfél részére kiküldött információk.

5.     Az into a weboldalain statisztikai célból használja a Google Analytics programot.

XII. Mely információk kerülnek kiadásra?

1.     Ügyfeleink adatai mindenekelőtt az into belső rendszerében tárolódnak.

2.     A középiskolai program végrehajtási folyamata során a Jelentkezési Űrlapon megadott adatokat továbbítjuk a célországban található partnerszervezethez.

3.     Néhány adatra (orvosi információra) szükség van egészségbiztosítási célból és azért, hogy az adott iskola befogadja a jelentkezőt.

4.     A célországban működő partnerszervezet a célországban érvényes törvények szerint rendelkezik az adatokkal.

XIII. Megjegyzés a Google Analytics használatával kapcsolatban

1. Az into weboldala futtatja a Google Analytics-t, ami a Google Inc. ("Google") által történő weboldal-analízis szolgáltatást jelentő program. A Google Analytics "sütiket" használ, azaz olyan szöveges fájlokat, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetőséget adnak arra, hogy analizáljuk, Ön hogyan használja az oldalt. A süti által generált, az Ön weboldalhasználatára vonatkozó információ általában a Google amerikai szerverére kerül, és ott tárolódik. Ha az IP-anonimizálás aktiválva van ezen a weboldalon, akkor az Ön IP-címe (amennyiben az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Közösség valamelyik tagországában található) le lesz rövidítve. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím a Google amerikai szerverére és rövidítődik le ott. Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje, Ön hogyan használja a weboldalt, jelentéseket állítva össze a weboldal aktivitásáról és más internettel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtva a weboldal üzemeltetőjének. A Google nem köti össze az Ön IP-címét az általa tárolt egyéb adatokkal. Ön vissza is utasíthatja a sütik használatát a böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával.

2. Felhívjuk a figyelmét, hogy kikapcsolt sütik esetén előfordulhat, hogy nem tudja az oldal összes szolgáltatását igénybe venni. Úgy is megakadályozhatja a Google-t a süti által generált információk (weboldalhasználat, IP-cím) megszerzésében és feldolgozásában, ha letölti és feltelepíti a következő linken elérhető böngésző kiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

3. További információ a Felhasználási Feltételekről és az Adatvédelmi Irányelvekről a következő oldalakon található: http://www.google.com/analytics/terms/de.html vagy http://www.google.com/intl/en/analytics /privacyoverview.html. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics "gat_anonymizeIp ();" kódja ki van terjesztve, hogy biztosítsa az IP-címek anonim begyűjtését (IP-maszkolás).

 

XIV. Sütik

1.     Az into weboldala sütiket használ arra, hogy megkönnyítse az oldal ismételt betöltését. Ezek pici fájlok, bennük szöveges információval, amely a böngészőhöz továbbítódik, mikor a lekérdezés megtörténik. A sütik automatikusan mentődnek az Ön számítógépére. Az into-nak nincs lehetősége arra, hogy regisztrálatlan felhasználók részére személyes információkat adjon át a sütiken keresztül. A sütik arra szolgálnak, hogy az oldal felhasználó-barátabb legyen. Lehetővé teszik a regisztrált felhasználók (Online Jelentkezők és Intranet felhasználók) számára pl. azt, hogy navigálni tudjanak az into weboldalon belül anélkül, hogy minden egyes oldallekéréskor újra be kelljen lépniük. Az into szerverén tárolt sütikből törlődik az adott felhasználóra vonatkozó információ, amint az kilép vagy egy bizonyos időn túl inaktív marad ("időtúllépés").

2.     Kikapcsolhatja a sütik használatát a böngésző beállításával, de ez a weboldal zökkenőmentes használatának megzavarását eredményezheti. Az előzőleg eltárolt sütiket bármikor le tudja törölni a számítógépéről az internetböngésző rendszerbeállításainak segítségével.

XV. Közösségi pluginek

1.     Az into weboldal használ közösségi plugineket.

2.     Az into használja a Facebook közösségi oldal pluginjét, amit a Facebook üzemeltet (www.facebook.com - tulajdonos: Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), pluginek a pluginszolgáltató független kiterjesztései, így az into-nak nincs befolyása arra, hogy a pluginen keresztül milyen adatok kerülhetnek a pluginszolgáltatóhoz. A Heise cég bevonásával a "kétklikkes megoldást" alkalmazzuk, ami biztosítja, hogy csak a weboldalunk lehívásával nem kerülhet át adat a pluginszolgáltatóhoz. Csak akkor történik meg a kapcsolat és kerülnek továbbításra az adatok, ha Az Ügyfél külön megerősíti, hogy csatlakozni kíván a pluginszolgáltatóhoz. Ha úgy látogatja meg az oldalunkat, hogy közben a pluginszolgáltatónál be van jelentkezve, a pluginszolgáltató hozzárendelheti a lehívást az Ön fiókjához. Ha ezt meg szeretné akadályozni, az oldal meglátogatása előtt lépjen ki az összes pluginszolgáltatónál fenntartott fiókjából.

Például, ha rákattint a "Like" gombra a Facebookon, vagy hozzászólást küld be, vagy bármilyen közvetlen módon interakcióba lép a pluginnel, az ennek megfelelő információ a böngészőjéből követlenül a Facebookhoz kerül és ott tárolódik. Ebben az esetben ez az információ kikerülhet a Facebook oldalra és ott mások is láhatják.

3.     Még ha nem is tagja egy pluginszolgáltatónak sem, még mindig lehetséges, hogy ezen pluginszolgáltatók hozzáférnek az Ön IP-címéhez és elmentik azt, ha ön a pluginekre kattint. Kérjük, ezzel kapcsolatban nézze meg a Facebook Adatvédelmi Irányelveiben az adatgyűjtés mértékére és céljára, a további adatfeldolgozásra, a pluginszolgáltató által történő adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és az azokat védő beállítási lehetőségekre vonatkozó részeket.

XVI. Tájékoztatáshoz való jog

1.     Önnek joga van információt kérni arról, hogy milyen adatokat tároltunk Önről, honnan jutottunk hozzájuk, hova kerültek ezek, és mi volt a tárolásuk célja. Kérdésére szívesen és térítésmentesen adunk azonnali választ a tárolt adatokra vonatkozó törvények értelmében.

2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a)  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)  személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)  személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

5. Kérését/kérdését postán, e-mailben, telefonon, illetve faxon is elküldheti:

into

Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy az Into Magyarország Kft.

Cím: 1114 Budapest, Kanizsai u. 2/a.

Tel: 1 427 1339

Fax: 1 427 1340

E-Mail: dataprotection@into-exchange.com

6.     Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni.  

XVII. Az adatvédelmi nyilatkozat változásairól

 

1.     Az into fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására bármikor, bejelentés nélkül. Kérjük, tájékozódjon az aktuális Adatvédelmi Nyilatkozatot illetően minden alkalommal, amikor meglátogatja az oldalt.