Privacy

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Into Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő levelezési címe: 1067 Budapest, Eötvös u.37, Fszt 4.

Az adatkezelő e-mail címe: info@intohungary.com Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 758 4047 Honlap: https://www.tanulaskulfoldon.hu/

Cg.:01-09-691770

Cégjegyzékét vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12543489-2-42

Képviseli: Bali Brigitta ügyvezető

(a továbbiakban Adatkezelő)

 

2. Fogalmak:

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

7. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

8.adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

9. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

10. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) , a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az Into elkötelezett amellett, hogy megóvja új és meglévő ügyfeleinek személyes adatait, tekintet nélkül arra, hogy azok honlapunkon keresztül, mobil alkalmazások útján, közösségi média oldalakról vagy egyéb online vagy offline csatornákon keresztül kerültek a birtokunkba.

 

Az Ön személyes adataira annak érdekében van szükségünk, hogy biztosítani tudjuk az Ön számára az Into szolgáltatásait, a megfelelő kommunikáció érdekében, illetve a hasonló szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing tevékenységünk érdekében. Ahhoz, hogy az Ön részére szolgáltatást nyújthassunk, illetve információt adhassunk, Ön köteles hozzájárulni a személyes adatainak kezeléséhez, mert ennek hiányában előfordulhat, hogy a kért információ, vagy igényelt szolgáltatás nem nyújtható az Ön részére. Szolgáltatásainkkal, tevékenységünkkel kapcsolatos adatkezeléseink alapvetően az érintett előzetes, tájékozott és önkéntes hozzájárulásán, illetve szerződéskötésen vagy az adatkezelő jogos érdekén alapulnak.

Az Into mint adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak védelméért, a személyes adatok védelmére kapcsolatos jogszabályok maradéktalan betartásáért, az adatkezelésért, és az adatfeldolgozásért is.

 

4. Személyes adatok és azok forrásai:

Az általunk tárolt személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik a személyek azonosíthatóságát, így például az alábbiak:

- Név és elérhetőségi adatok (pl. irányítószám, e-mail cím, telefonszám),

- Profil információk (pl.: felhasználónév, profilkép, közösségi média fiók információi),

- Ország,

- Születési dátum, hely,

- Bizonyos műszaki adatok (pl. képernyőn, vagy felhasználó néven, IP címen, böngészőben és eszköz információban, cookie-k útján, vagy hasonlóként gyűjtött információk, szerver naplók, alkalmazás használati adatok és információk, egyéb informatikai beállítások (fogyasztói szokások és előnyben részesített termékek figyelemmel kísérése)

- Tanulmányok folytatásának helyszíne és egyéb adatai (iskola neve és címe),

- Hitel- és betéti kártyaszám,

- Orvosi információk (egészségi állapot, betegségek, allergiák stb.),

- Iskolai információk: dolgozatok, eredmények, tanári értékelés, bizonyítványok

- Az into levelezése a külföldi fogadó-, vagy kiküldő szervezettel,

- A repülőútra vonatkozó információk,

- Az ügyfél részére kiküldött információk.

 

 

Lehetséges a csereprogramokra közvetlenül az into weboldalon keresztül is jelentkezni. Az into Online Jelentkezés felületen meg kell adni az elérhetőségeket és olyan személyes adatokat, mint nyelvismeret, érdeklődési kör, táplálkozási igények, iskolai teljesítmény, külföldi tapasztalat, közösségi részvétel - ez az információ a jelentkezés kiértékeléséhez szükséges. Ezen felül szükséges lehet még úgynevezett különleges személyes adatokra, pl. esetlegesen fennálló orvosi veszélyeztetettség (pl. allergiák) esetén. Mivel nincs jogunk az egészségügyi adatok kezelésére külön beleegyezés nélkül, ezért van egy külön erre vonatkozó beleegyezési

formanyomtatvány, amelyet a résztvevőnek és gondviselőjének alá kell írnia az online jelentkezés véglegesítéséhez. A jelentkezés során magadott minden adat ezután az adatbázisba kerül, további feldolgozás és a jelentkezési folyamat, illetve magának a programnak a végrehajtása során, valamint a szerződés felbontása esetén kötelező információként történő felhasználás céljából. A program befejezése után a visszatért diákok kapcsolattartási adatait felhasználjuk az élménybeszámoló találkozó és/vagy rendezvények meghívóinak elkészítéséhez.

 

Önnek lehetősége van arra, hogy közvetlen üzenetet küldjön az into-nak az into weboldalán található általános kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, a weboldalon található Chatbox-on keresztül, vagy az into Hungary Facebook és Instagram üzenetküldő csevegőjébe. Ha email-ben szeretne választ kapni, kérjük, adja meg az email-címét az űrlap kitöltésekor. Megadhatja a nevét és postacímét is, vagy a nevét és a telefonszámát. Az into az űrlapon keresztül beérkezett adatokat kizárólag az Ön kérdéseinek és javaslatainak feldolgozására használja fel, valamint arra, hogy Önnek több információval tudjon szolgálni. Kérhet egy into katalógust vagy más tájékoztató anyagot az into katalógusrendelés online felületen keresztül. Azért, hogy ezt a katalógust ki tudjuk küldeni, a résztvevő teljes nevét, címét és email-címét tárolnunk kell.

 

Érzékeny adatok:

Arra törekszünk, amennyire csak lehetséges, nem gyűjtünk olyan személyes adatokat, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, egészségügyi állapotra vonatkozik. Bizonyos esetekben azonban (ld. fent) szükség lehet ezen adatokra, akár a szolgáltatásunk igénybevételéhez kötelezően kapcsolódó biztosítás megkötéséhez, illetve a speciális étkezési igények biztosíthatóságához. Ezen esetekben azonban minden esetben az Ön kifejezett beleegyezése szükséges ezen adatok feldolgozásához, és gondoskodunk ezen adatok biztonságos kezeléséről.

 

Személyes adatokat böngésző útján is gyűjtünk a szolgáltatásaink használatáról, ennek körében nyomon követhetjük az Ön tevékenységét a webhelyeinken, és adatokat gyűjthetünk (pl.: az Ön IP címéről, a képernyőfelbontásáról, az operációs rendszer nevéről és verziószámáról, a berendezés típusáról, a böngészője típusáról és verziószámáról, az internet szolgáltatójáról).

Az IP címet minden esetben azonosítjuk és a bejelentkezésüket a szerveren automatikusan rögzítjük minden alkalommal, amikor belép az oldalunkra, valamit rögzítjük, hogy milyen oldalakat látogatott meg.

Ezeket az adatokat az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokkal együtt tároljuk, és rendelkezésre állás esetén használjuk.

 

Öntől közvetlenül az alábbi módon juthat személyes adathoz az Into:

- Offline módon:

Szerződéskötés esetén, az ügyfélszolgálatunkon való kapcsolatfelvétel esetén, illetőleg ha Ön az adatait nekünk írásban eljuttatja.

- Online módon:

Abban az esetben, amennyiben Ön feliratkozik hírlevélre, igénybe veszi valamely szolgáltatásunkat, katalógust igényel, vagy valamelyik szolgáltatásunkkal kapcsolatban érdeklődik.

Ezen tevékenységeivel Ön kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez.

 

 

Társult vállalatok, kereskedelmi partnerek, asszisztensek és ügyvezetők:

A kérelméhez kapcsolódóan harmadik féltől származó személyes adatokat kaphatunk többek között a helyi iskolák felelős szervezeteitől, az Ön részére elérhető szolgáltatásokról. Ehhez szükséges, hogy olyan személyes adatokat adjon meg részünkre, amely alapján az iskola kiválasztható.

A helyi képviselők részére is meg kell adnunk az Ön személyes adatait a kapcsolattartás biztosítása érdekében.

Az ügyvezető jogosult biztosítási ügyek esetén információt kapni az Ön biztosítási igényéről, és a biztosítással kapcsolatos ügyintézésről.

A középiskolai program végrehajtási folyamata során a Jelentkezési Űrlapon megadott adatokat továbbítjuk a célországban található partnerszervezethez.

Néhány adatra (orvosi információra) szükség van egészségbiztosítási célból és azért, hogy az adott iskola befogadja a jelentkezőt.

A célországban működő partnerszervezet a célországban érvényes törvények szerint rendelkezik az adatokkal

 

Egyéb források:

Személyes adatait más forrásokból is megkaphatjuk pl. nyilvános adatbázisokból, közös marketing partnerektől, marketing ügynökségek vagy automatizált digitális marketing elemzési eszközök és szolgáltatások nyújtóitól, vagy közösségi média platformokról (pl.: Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, Twitter, YouTube, whatsApp Messenger), a közösségi média platformokon regisztrált olyan személyektől, akik barátként vagy egyéb módon társulnak ezeken az oldalakon. Ha úgy dönt hogy csatlakozik a közösségi média fiókjával valamelyik szolgáltatásukhoz, akkor regisztráláskor megadott adatai megosztásra kerülnek velünk (pl.:e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, születési dátum, név és felhasználónév).

Ezenkívül cookie-kat is használhatunk a közösségi médiát és közösségi hálózatok tagjainak nyomon követesére.

 

A Közösségi oldalak használata esetén az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása érvényes.

• Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

• Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Mobilalkalmazások által:

Az Ön által letöltött és használt alkalmazás(ok) adatvédelmi beállításától függően követjük nyomon és gyűjtjük a felhasználási adatokat, mint például a használat ideje, a szerveinkhez való csatlakozás ideje, a mobilalkalmazásból, vagy által letöltött fájlokkal kapcsolatos információk.

 

5. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 2. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

6. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és a rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 5.§ (1) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169.§ (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

7. Hogyan használjuk a személyes adatait?

Személyes adatainak feldolgozása célja a megrendelések teljesítése, ennek körében a megrendelt szolgáltatások igénybevételéhez fűződően azok felhasználása (pl. az utazáshoz kapcsolódó biztosítás megkötése is ebbe a körbe tartozik).

Mindazok az ügyfélszolgálati, és adminisztratív szolgáltatások ide tartoznak, melyek lehetővé teszik az Ön és a külföldi iskola közötti szerződés teljesítését.

 

Az ön személyes adatait az alábbiak szerint használjuk vagy használhatjuk fel:

- Annak megállapítására, hogy Ön alkalmas-e a szolgáltatásunk igénybevételére, (pl. diák interjú és a szintfelmérő elvégzése).

- Annak érdekében, hogy kapcsolatba kerüljünk Önnel, szerződéskötés esetén annak teljesítése érdekében, az ehhez szükséges mértékben.

- Olyan szolgáltatások nyújtása kapcsán, melynek keretében információk és egyéb anyagok válnak Ön által hozzáférhetővé (üzenetek, chat, profiloldalak, blogok és egyéb szolgáltatások).

- Az Ön korábbi tevékenységének kielemzésére, annak érdekében, hogy még jobb ajánlatokat tudjunk Önnek nyújtani a kampányok testreszabásával.

- Annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatásokat és tartalmakat tudjunk Önnek biztosítani a hozzáférési eszköz fizikai elhelyezkedése alapján (pl. az iskola weboldalának nyelvét átállíthatja a saját nyelvére, ha készüléke azt jelzi, hogy online van egy külföldi országban).

- Termékeinket és szolgáltatásainkat, és az Ön érdeklődésén alapuló speciális kampányukat el tudjuk juttatni az Ön részére (pl. e-mail marketing megoldások révén).

- Annak érdekében, hogy a Diák személyre szabottan tudja igénybe venni a kiválasztott iskola ösztöndíját, tandíjmérséklését vagy akár pénzügyi segélyét. (pl. Önök által rendelkezésünkre bocsátott pénzügyi keret, jövedelemkimutatás stb. alapján)

 

 

 

8. Személyes adatait kivel osztjuk meg?

Személyes adatait az Into társszervezeteivel, üzleti partnereivel és szolgáltatóival, partneriskolákkal osztjuk meg az EU /EGT/ Svájc államokkal és azokon kívül is (pl. USA.).

Kereskedelmi partnereink például a helyi értékesítési ügynökök, aki a szolgáltatás értékesítésében működnek együtt, ide tartoznak a biztosítótársaságok, melyek előkészítik az Ön utasbiztosítását, és idetartoznak a szolgáltatók, pl. az informatikai rendszerek szolgáltatói ügyfélkapcsolatokhoz vagy fizetésekhez kapcsolódóan, az automatizált digitális marketing, vagy webes elemzési szoftverek és szolgáltatásokat nyújtó szervezetek. Milyen esetekben oszthatjuk meg a személyes adatait másokkal?

 

Ezen felül megoszthatjuk adatait:

- a hatályos törvényeknek megfelelően és esetekben,

- esetleges jogi eljárásokban,

- állami, kormányzati szervek megkeresésekor,

- a szerződéses feltételek érvényesítése érdekében,

- az Into, illetve társszervezetei, üzleti partnerei jogának megvédése érdekében.

Az adat továbbítás során partnereink az adatkezelés során jelen szabályzatnak megfelelően és saját adatkezelésük szerint kötelesek eljárni.

 

 

9. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő szervezési, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

 

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt annak érdekében, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára átlátható módon hozzáférhető (rendelkezésre állás/átláthatóság);

- rendszeresen ellenőrzött, naprakész, bármikor javítható/törölhető (pontosság, korlátozott tárolhatóság)

- csak az adatkezelés célja érdekében kezelt (célhoz kötött)

- az adatkezelés a céljai szempontjából megfelelő és releváns (adattakarékosság)

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

10. Leiratkozási lehetőség

Önnek mindig lehetősége van arra, hogy ne kapjon több marketinganyagot az Into-tól.

A leiratkozásra Önnek a marketinganyagokban található leiratkozás link segítségével, vagy közvetlenül a kapcsolattartók útján van lehetősége.

Az Ön kérését mindenkor tiszteletben tartjuk.

 

11. Felelősség kizárása harmadik fél által okozott jogsértésért

Az Into semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé harmadik fél cselekményéért, weboldaláért, linkjéért.

Az a tény, hogy Into weboldala tartalmaz egy linket, nem jelenti azt, hogy az Into vagy partnerszervezete jóváhagyta azt az oldalt, amelyre a link vezet.

Előfordulhat, hogy a harmadik fél által biztosított funkciók lehetővé teszik az Ön tevékenységének megosztását például a szociális médiában. Az Into ezt nem tudja befolyásolni, ezért nem tehető felelőssé a harmadik fél által történő bármilyen személyes adat felhasználásáért.

 

12. Kiskorú vagy?

Amennyiben nem vagy még nagykorú (betöltött 18. életév), akkor ezt a tájékoztatást szülőddel (törvényes képviselőddel) együtt olvasd el.

Fontos, hogy mindketten megbizonyosodjatok arról, hogy megértettétek a fenti rendelkezéseket. Az életkorod ellenőrzésére nem vagyunk kötelesek, azonban ellenőrző kérdéseket feltehetünk. Ha arra a következtetésre jutunk, hogy kiskorú vagy, akkor a szülő hozzájárulása nélkül rólad gyűjtött adatokat soron kívül töröljük.

Ez azt jelenti, hogy a középiskolai szolgáltatásainkat nem veheted igénybe a szülő (törvényes képviselő) hozzájárulása nélkül.

 

13. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

1) a tájékoztatáshoz való jog,

2) az adatok helyesbítéséhez való jog,

3) adatok korlátozásához való jog

4) az adatok törléséhez való jog,

5) az adatok zárolásához való jog,

6) a tiltakozás joga.

 

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi

az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az adatkezelő köteles minden olyan érintettet tájékoztatni a törlésről, akivel az adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Önnek jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

» vitatható a személyes adatok pontossága;

» az adatkezelés jogellenes és az érintett törlésük helyett a korlátozását kéri; »

az érintett jogi igényének gyakorlásához, vagy védelméhez szükséges; » arra az időszakra, amíg megállapítása nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben,

» arra az időszakra, amíg megállapítása nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben,

Az adatkezelő köteles minden olyan érintettet tájékoztatni a korlátozásról, akivel az adatokat korábban közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz, valamint az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt,

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

1) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

2) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása - az Ön hozzájárulása nélkül - közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük, ameddig azt jogszabály lehetővé teszi, illetve azok kezelése szükséges, fő szabály szerint öt évig. Előfordulnak olyan esetek, amelyik az általánosnál hosszabb ideig történő adatkezelést írnak elő, ilyen például számla kiállítása esetén a számla megőrzési ideje.

Fenntartjuk a jogot, jobban az esetben amennyiben jogvita alakul ki, a jogvita akadálytalan rendezése, az Ön illetve az Into jogainak érvényesítése és védelme érdekében az adatkezelésre eredetileg vagy törvényben meghatározott időtartamot meghaladóan is kezelhetjük a személyes adatokat.

Azon személyes adatokat, melyiket kizárólag marketing célokra használunk, természetesen Ön bármikor töröltetheti.

 

14. Az adatvédelmi szabályzatunk változásairól

 

Az adatvédelmi irányelveinket tartalmazó jelen szabályzat természetesen időről időre változhat,

de az Ön jogait előzetes tájékoztatás nélkül ezek a változások nem csökkenthetik. Ezen az oldalon mindig megjelennek az adatvédelmi irányelveink változásai, a törvény által előírt esetleges módosítások esetén az Ön beleegyezése is szükségessé válhat az adatai további kezeléséhez.

 

15. Jogorvoslati lehetőségek

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Ez utóbbi esetben a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

Ezen oldalakat nemzetközi szerzői jog védi, és részlegesen szabadalom alá is esnek. Bármely egyedi tartalom, grafikus logó (köztük az into logója), jelmondat (pl. a "Don’t dream it, do it!"), szöveg, kép, elrendezés vagy teljes oldal engedély nélküli használata, lemásolása, terjesztése mind büntetőjogi, mind polgárjogi felelősségre vonást vonhat maga után.