ÁSZF

 

INTO Magyarország Kft.

                         

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Szolgáltató:

INTO Magyarország Kft. 

Cégjegyzék száma: 01-09-691770, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

székhelye: 1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5, Fsz. 8.

adószáma: 12543489-2-42

BU12543489 sorszám alatt került bejegyzésre a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara nyilvántartásában

Telefonszám: +36 30 758 4047

E-mail: brigitta@intohungary.com

 

 

1.         Az ÁSZF alapfogalmai

1.1.      Ezek az Általános Szerződési Feltételek az alapját képezik bármilyen ajánlatnak, vagy megegyezésnek, bármilyen nemű szolgáltatásnak, melyet az Into Magyaroszág Kft. nyújt (a továbbiakban Into) – hacsak a Felek később írásban másképp nem egyeznek meg.

1.2.      Ezekben az Általános Szerződési Feltételekben a “résztvevő” az a személy, aki részt vesz, vagy fontolóra veszi részvételét az Into bármely programjában.

2.         A szerződés érvénybe lépése és megváltoztatása

2.1 Az Általános szerződési feltételek rendelkezései teljes körűen alkalmandóak a felek közt létrejött szerződések értelmezése kapcsán, amennyiben a szerződés valamely kérdést nem rendez. Amennyiben a felek közt létrejött egyedi szerződés eltérően rendelkezik az általános szerződési feltételektől, akkor az egyedi szerződés tartalma az irányadó.

2.2 Az Into programjába történő regisztráció a szerződés aláírása és annak kézhezvétele után jár kötelezettséggel. Csak a szerződés aláírása után szabható ki visszalépési díj, vagy ezzel azonos joghatású költségtérítési előírás, vagy fizetési kötelezettség.

2.3 Intonak joga van jelentkezéseket visszautasítani, ha az Into meglátása szerint a jelentkezésnek kizáró oka van.

2.4 A szerződés értelmében a szülők (törvényes képviselők) és a Diák jóváhagyják és egyetértenek abban, hogy a jelentkezési anyag és minden egyéb szükséges dokumentum legjobb belátásuk szerint teljes mértékben kitöltésre és beadásra került.

Into Általános Szerződési Feltételei ugyancsak részét képezik a szerződésnek.

Ha a résztvevő kiutazása előtt, vagy közben kiderül, hogy a résztvevő adatai, vagy a róla rendelkezésre álló információk hibásak, vagy helytelenek, vagy nem felelnek meg a valóságnak, vagy az Into számára nem kielégítőek, hiányosak, és ez a programban való részvételre, feltételekre, stb kihatással van, akkor Into és a partnerszervezet élhet a program azonnali befejezésének jogával. Ebben az esetben a résztvevő nem jogosult sem részben, sem teljes egészében a programár visszatérítésére. Ebben az esetben minden egyéb felmerülő költség a résztvevőt terheli.

 

3.         Biztosítás

3.1 Európában Franciaországban, Angliában, Skóciában és Olaszországban, valamint a tengerentúlon kötelező az egészség, baleset, poggyász és felelősségbiztosítás megkötése. (Többi európai országban az EU-s egészégbiztosítási (EHIC) kártya kiváltása kötelező).

3.2 Ennek kizárólag cserediákokra létrehozott biztosításnak kell lennie és el kell, hogy fogadja a partnerszervezet is, akivel dolgozunk. A partnerszervezet által elfogadott biztosításokról kérdés esetén tájékoztatást nyújtunk.

3.3 Korábban is fennálló betegségek kezelését, az azzal kapcsolatos költségeket és azok következményeit a biztosítás nem foglalja magába és a biztosítás szerződésének feltételei értelmében ezekről a fennálló állapotokról is a Diáknak / Törvényes képviselőnek gondoskodni kell. 

3.4. Diákjaink számára megkötött biztosítás nem fedezi az extrém sportokból származó egyéb sérüléseket, valamint egyéb fogászati ellátásokat, mint pl. fogászati műtétek vagy fogszabályzó beállítása.

3.5 Európai országokba utazó résztvevőknek vinniük kell a szükséges biztosítást igazoló okmányt magukkal, ami az EHIC, vagyis az Európai egészségbiztosítási kártya.  Természetesen ezek a résztvevők is élhetnek az Into által nyújtott külön biztosítás lehetőségével, külön díj ellenében.

 

4.         Árak és feltételek

4.1 Az árak, melyek megtalálhatóak a honlapról letölthető katalógusban (tanulaskulfoldon.hu), az adott időszakra vonatkoznak és nem minősülnek ajánlatnak, pusztán tájékoztató jellegűek.

4.2 Máshol talált árak csak iránymutatóak és ezekből nem vonhatóak le következtetések.

4.3 Into fenntartja a jogot, hogy a honlapon és a katalógusban szereplő árakat növelheti az infláció, árfolyamingadozásnak, stb.  megfelelően, mely a repülőjegyek, biztosítás, stb és más előre nem látható körülmények esetén okozhat áringadozásokat. 

4.4 Fel nem használt programlehetőségekért nem tudunk visszatérítést felajánlani.

5.         Szerződés felmondása

  1. Tanuló a tartózkodás céljaként megjelölt országba történő kiutazása időpontját megelőzően jogosult jelen szerződést bármikor felmondani. A felmondás a Diák és törvényes képviselőjének együttes, Szolgáltatóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával érvényes, és a Szolgáltató által történő kézhez vétel napján lép hatályba.
  2. Amennyiben a Diák felmondási jogával a Szolgáltató által a tanulmányi csereprogramba való felvételéről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően, de a kiutazás előtt él, az addig befizetett szolgáltatási díj utazási és egyéb költségekre el nem költött részének 80%- át a Szolgáltató a felmondás kézhezvételét követő 8 napon belül – a Szolgáltatónál a Diák felmondása következtében esetlegesen felmerült többletköltségek levonásával - köteles a Diák részére kamatmentesen visszafizetni.
  3. Amennyiben a felmerült (akár többlet) költségek a Szolgáltatót - a Diák felmondása következtében - megillető szolgáltatási díj-részlet összegét meghaladják, a Diák köteles a Szolgáltatót megillető szolgáltatási díj-részletet meghaladó költséget jelen szerződés megszűnése napját követő 8 napon belül a Szolgáltatónak megtéríteni.
  4. Amennyiben a Diák a felmondási jogával a Szolgáltató által a Diák bentlakásos középiskolában, illetve fogadó családnál történő elhelyezéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően, de még a kiutazás előtt él, az addig befizetett szolgáltatási díj utazási és egyéb költségekre el nem költött részének 70%- át a Szolgáltató a felmondás kézhezvételét követő 8 napon belül – a Szolgáltatónál a Diák felmondása következtében esetlegesen felmerült többletköltségek levonásával - köteles a Diák részére kamatmentesen visszafizetni.
  5. Amennyiben a felmerült (akár többlet) költségek a Szolgáltatót - a Diák felmondása következtében - megillető szolgáltatási díj-részlet összegét meghaladják a Diák köteles a Szolgáltatót illető szolgáltatási díj-részletet meghaladó többletköltséget jelen szerződés megszűnése napját követő 8 napon belül a Szolgáltatónak megtéríteni.
  6. Amennyiben komoly betegség vagy vis major esetén a Diák nem tud részt venni a programban az addig befizetett szolgáltatási díj utazási és egyéb költségekre számlával igazolhatóan el nem költött részének 90%- át a Szolgáltató a felmondás kézhezvételét követő 8 napon belül – a Szolgáltatónál a Diák felmondása következtében esetlegesen felmerült többletköltségek levonásával - köteles a Diák részére kamatmentesen visszafizetni.
  7. Amennyiben a célország valutájában megállapított szolgáltatási díj a kiutazás előtt 10 %-ot meghaladó mértékben kerül emelésre, a Diák a tanulmányi csereprogramban való részvételtől térítésmentesen visszaléphet, azaz a szerződést felmondhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles valamennyi – a Diák által a visszalépés időpontjáig a Szolgáltató részére megfizetett, és a Szolgáltató által a Tanuló által igénybe veendő szolgáltatásokra igazoltan el nem költött szolgáltatási díj-részletet a visszalépés közlésétől számítva legkésőbb 8 napon belül a Diák részére kamatmentesen visszafizetni.
  8.  Ha a repülőjegyeket az Into már előre befoglalta, a lemondási eljárás ugyanúgy vonatkozik a repülőjegyekre is.

 

6.         Fogadócsalád

6.1 Minden fogadócsalád alapos szűrésen és monitoringon átesett család. A szűréseket a partnerszervezet és azok koordinátorai végzik. A fogadócsaládok kiválasztásában nem játszik szerepet a családtagok kora, bőrszíne, etnikuma, vallása, családi felépítése, otthonának elhelyezkedése, vagy munkahelye. Fent sorolt okokra hivatkozva elutasítani egy fogadó családot  diszkriminációnak minősül. A Diáknak nyitottnak és elfogadónak kell lennie, hiszen ezek a programok nemcsak a nyelvtanulásról szólnak, ezért a nevük is Kulturális program. A Diák úgy ismeri meg legjoban a fogadó ország kultúráját, hagyományait és szokásait, ha nyitottan és családtagként kezdi meg programját a fogadó családnál.

6.2 Néha két cserediák van egyszerre egy családnál, akik mindig más nemzetiségűek. Ez a partnertől és a célországtól is függhet. A Diáknak általában saját szobája van, ha mégsem, akkor azt a hasonló korú és azonos nemű fogadótestvérével, vagy esetlegesen a hasonló korú és azonos nemű másik cserediákkal osztja meg.  

6.3 Az elhelyezést nem lehet visszautasítani, hanem kötelező elfogadni. Csak az egynemű fogadó családot lehet elutasítani, de ilyen esetben a fogadó iroda először mindig csak feljánlja és azt nem kell elfogadni. Némely partnerszervezetnél az egyedülálló fogadó szülőt is először csak felajánlják és azt sem kötelező elfogadni. Többségében a fogadó családok felállása hagyományos, anya, apa és gyermek, vagy gyermekek. Egyes esetekben egy másik cserediákkal való elhelyezést lehet némely országokban elutasítani. A fogadócsalád cseréje csak alaposan megindokolt esetben lehetséges az Into és a partnerszervezet vizsgálata után. A fogadó család visszautasítása a kiutazás előtt nem lehetséges, és a család anyagi helyzetét, korát, bőrszinét felhozni az elutasítás okának diszkriminatív, és a programból való kizárással járhat.

6.4 A Diák elhelyezésére szánt idő néha független attól, mikor kerül felvételre. A statisztikák szerint a diákok 75%-a elhelyezésre kerül július végéig, főleg azért, mert a legtöbb fogadócsalád csak ekkorra regisztrál, vagy ekkorra hozza meg végső döntését. A családnál való elhelyezés és az iskolába való beiratás összefügg egymással. Az iskolák általában késnek az elhelyezéssel, de ezek nem befolyásolják az elhelyezés minőségét.

6.5 Az elhelyezések általában nem nagyvárosban történnek, hanem kisvárosokban, falvakban, vagy egyéb vidéki településeken. Kisebb településeken inkább érdeklődnek az iskolák és a családok a cserediákok iránt és a biztonsági ok is fő szempont tekintettel, hogy kiskorú diákokról van szó. 

 

7.         Befizetések

7.1 Az Into teljes programdíját 4 részletben kell befizetni, a szerződésben foglalt fizetési ütemezés szerint. Késői jelentkező esetén ettől eltérhetünk.

7.2. A teljes programár kifizetésre kell hogy kerüljön legkésőbb a diák kiutazásáig.

7.3 Ha bármilyen plusz repülőjegy vásárlására kerül sor (mely nem része az alapprogramnak) a teljes összeget ki kell fizetni, mielőtt a repülőjegyet elküldjük a résztvevőnek.

7.4 Ha a résztvevő kérésére a repülőjegy módosításra kerül, az így felmerülő költségek a résztvevőt terhelik. 

7.5 Ha a befizetést nem kapjuk meg időben, felszólítást küldünk 8 napon belül.

7.6 Ha a felszólító után sem érkezik befizetés az abban foglalt 8 napos fizetési határidőben, a résztvevőnek havi 1% kamatot kell fizetnie az elmulasztott befizetés határidejétől számítva a befizetés határidejének végét jelző dátumig, akkor is, ha ez az egyedi szerződésben külön nem került rendezésre.

7.7. Amennyiben a Diák eltérő étkezési szokásokkal rendelkezik, (vegetariánus, vegán, paleo, kosher, muslim, vagy egyéb), vagy étkezési intolleranciája van, mint pl. gluten vagy laktóz, a program alatt így felmerülő plusz költségek a résztvevőt terhelik.

7.8. Amennyiben a Diák a programja időtartama alatt a rendszeres iskolai tevékenysége mellett szeretne egyéb más aktivitásokkal foglalkozni (sport, művészetek, tudományok, stb.), ezek a tevékenységek önköltségesek.

 

8.         Program

8.1 A következő tételeket a programár magában foglalja:

- Egy személyes vagy online interjú (tanácsadás és felmérés)

- Felkészítő tréning – Augusztusban és szeptemberben kiutazóknak alapos felkészítés és iránymutatás egy hosszú hétvégén a Balatoni táborban (júniusban). A januárban kiutazók számára a Felkészítő tréningre decemberben kerül sor a Budapesti irodában.

- Into póló, táska, dosszié és toll

- Into Kézikönyv a diák és a szülő számára is, valamint a fogadó szervezet Diák kézikönyve

- Tanácsadás és segítség a vízum igényléséhez   

- USA esetében a vízumhoz szükséges SEVIS díjat az into fizeti be

- Biztosítási csomag a tengerentúlra utazóknak, amenyiben az egyedileg megkötött szerződés eltérően nem rendelkezik (program függő)

- Oda-visszaútra szóló repülőjegy, valamint a tengerentúlra utazóknak belső repjegy is, amenyiben az egyedileg megkötött szerződés eltérően nem rendelkezik (program függő)

- Balatoni tábor, egy hosszú hétvége szállással és teljes ellátással, felkészítő tréninggel és workshopokkal

- Minden fogadó országban érkezés utáni orientáció / eligazítás

- Reptéri transzfer (oda és vissza)

- Szállás és teljes ellátás a fogadócsaládnál (munkanapokon a diákok általában az iskolában ebédelnek)

- Beíratás a helyi középiskolába

- Helyi képviselő / mentor. Támogatás és útmutatás helyben a program teljes idejére 

-  A fogadó iroda elyzetjelentései / Szülők rendszeres értesítése a diák hogylétéről, teljesítéséről a program ideje alatt

- Két db. vészhívószám: 24/7-ben elérhető telefonszám sürgős kérdések/problémák esetére, egy a fogadó országban és egy itthon az into-nál

- Alumnus kérésre: Kapcsolatfelvétel egy volt into-s diákkal

- Into részvételi oklevél a program végén

- Welcome Home party hazatérés után a nyár végén augusztusban

- Alumni / Öregdiák hálózat

8.2 A következőket a programár nem foglalja magában:

- Zsebpénz és egyéb személyes költségek; € 250 - € 300/hó

- Oltások költségei (amennyiben a diák még itthon a kiutazása előtt nem vette fel az össz szükséges védőoltást, megérkezése után a fogadó országban ki kell fizetnie az oltás költségeit, mert ezt a biztosítás nem fedezi).

- Opcionális kirándulások, melyeket a helyi iroda, vagy a területi képviselő szervez

. Opcionális Orientációs tábor

- Vízumigénylés költségei (Európán kívül)

- Étkezési hozzávalók eltérő étkezési szokások/igények esetében  

- Iskolai könyvek, esetleges iskolai egyenruha, iskolabusz (USA-ban a legtöbb államban a sárga  iskolai busz ingyenes), utazás az iskoláig és vissza, ebéd az iskolában, egyéb projektek, kirándulások árai, iskolán kívüli tevékenységek, mint pl. sportolás, egyéb klubokban való tagsági díjak

- A repülőjegy dátumának megváltoztatása (az Into-val való egyeztetés után) 

           

9.         Garanciális és egyéb rendelkezések

9.1 Into és partnerszervezetei fenntartják a jogot, hogy megszakítsák a programot abban az esetben, ha a résztvevő fizikai és mentális jelenléte alkalmatlanná teszi őt a programban való részvételre. Ennek eldöntése az Into és partnerszervezeteinek kizátolagos és önálló felelősségi körébe tartozik. Ilyen esetekben nem lehetséges későbbi dátum alkalmával újrakezdeni a programot. 

9.2 A szülők közvetlenül csak az Into Magyarország Kft-vel tarthatják a kapcsolatot. A partnerszervezettel, a területi képviselővel, vagy a fogadó iskolával tilos felvenni a kapcsolatot. Ha mégis ilyen történne, az Into nem vállal felelősséget az esetleges következményekért, melyek ezekből a kapcsoaltfelvételekből eredhetnek. Ha a program ideje alatt a diák nehezen elérhető, a szülőnek az Into-t kell értesítenie. Ebben az esetben mindig rögtön megbeszélhetjük a lehetőségeket. A diák elhelyezési adatainak kiküldése után a természetes szülők kapcsolatba léphetnek első ismerkedéskor a fogadó család tagjaival, de a diák kiutazását követően a természetes és fogadó szülők kapcsolat tartását nem tanácsoljuk, az ebből fakadó következményekért a felelősséget nem vállaljuk (pl. honvágy, beilleszkedési nehézség miatti program félbeszakadás)

9.3 Abban a nagyon ritkán előforduló esetben, ha a partner nem veszi fel a diákot a programba, Into előáll egy alternatív program tervvel. Ha a Tanuló / Törvényes képviselő ezzel nem ért egyet, visszakapja az eddig befizetett összeget a szerződés erre vonatkozó rendelkezései értelmében. 

9.4 Némely esetben az Into vagy a partnerszervezet dönthet úgy, hogy feltételesen veszi fel a diákot a programba. Például egyes allergiák esetében, vagy ha rossz a diák tanulmányi átlaga. Ilyen esetekben idejében értesítjük a szülőket a lehetséges következményekről. 

9.5 Abban a nagyon ritkán előforduló esetben, ha a partner, a diák felvételét követően már nem tudja felajánlani többé a kiválasztott programot, Into felajánl egy alternatív programot.  Ha a Tanuló / Törvényes képviselő ezzel nem ért egyet, visszakapja az eddig befizetett összegek egészét. 

9.6 Ha a résztvevő kérésére fogadócsalád váltásra kerül sor, mely egyébként nem indokolt, minden felmerülő költség a résztvevőt terheli.

9.7. A diák megérkezésekor a célországba vagy a fogadó család, vagy a fogadó szervezet koordinátorai  mindig minden esetben megvárják és fogadják a diákot a repülőtéren.

9.7 Into garantálja a programjai minőségét, melyre a résztvevő a szerződésben foglaltak alapján számíthat. Ha bármilyen gond mégis közbejön az Into által ajánlott szolgáltatásokban, az Into alkalmazkodik és megoldást keres ahol csak tud hogy jóvátegye, vagy bizonyos árcsökkentést ajánljon fel, mindezt kizárólag az Into diszkrecionális döntése alapján és körében.

9.8 Hurrikánok és egyéb természeti katasztrófák egyre gyakrabban előfordulnak a világon és az ilyen eseteken nem tudunk változtatni. Fontos, hogy a szülők és gyermekük tisztában legyenek az ilyenkor szükséges teendőkkel és a Diáknak minden ilyen esetben kötelezően követnie kell a helyi Evakuációs protokollt. Abban az esetben, amennyiben Gyermeke önkényesen úgy dönt, hogy olyan, nem hivatalosan szervezett evakuációs tervhez csatlakozik, melyet a helyi partner szervezetünk nem hagyott jóvá, és a fogadó család otthonát ennek során elhagyja, a helyi partnerszervezetünk elveszíti az ellenőrzést a gyermek felett és ebből következően nem tud a Gyermekért többé felelősséget vállalni, így a fogadó család elhagyásával helyi partnerszervezetünk és az Into felelőssége tehát megszűnik.

Felhívjuk a Szülő és a Diák figyelmét, hogy a helyi partnerszervezetek által jóvá nem hagyott nem hivatalos evakuációs tervhez történt csatlakozás veszélyeztetheti a gyermek jelen szerződés szerinti programját (is).

Vis major események idején a helyi partnerszervezetünk továbbra is rendszeres kapcsolatot tart fent a helyi képviselőkkel, a diákokkal, valamint az Into-val, így biztosítva a kommunikáció folyamatosságát, mindaddig amíg az elektromos hálózat és az internet működik. Azokban a súlyosabb helyzetekben, amikor az anyaországgal a kommunikációs kapcsolat megszakad, az önkormányzatok, a kereső csapatok és a mentőcsapatok egyaránt felelősek a helyzet rendezéséért. Fontos tudni, hogy ezekben az esetekben az Into megkeresi a külügyminisztériumot, amely kidolgozza az adott helyzetben szükséges akciótervet.

Fogyasztói szerződés

10.1. Jelen szerződés fogyasztói szerződésnek minősül, ennek megfelelően a Ptk. fogyasztói szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

10.2. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásban az INTO Magyarország kft részvétele a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő körben kötelező.

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja 2023.04.02.